Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /templates/kardiofon/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /templates/kardiofon/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /includes/application.php on line 539

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Kampanii „Teraz Serce!”, zwanej dalej "Kampanią".
2. Organizatorem Kampanii jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-142 Katowice, ul. Modelarska 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352918, kapitał zakładowy 580 000,00 PLN, NIP: 648-254-29-77.
3. Współorganizatorami i gospodarzami, poszczególnych Akcji w ramach Kampanii są poszczególne centra handlowe lub galerie handlowe, gdzie odbywają się Akcje.
4. Wszelkie pytania dotyczące Kampanii należy kierować do Organizatora drogą tradycyjną pod adresem: CNK KARDIOFON Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza, 10 piętro), 02-017 Warszawa (z dopiskiem „Teraz Serce!”) lub drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub telefonicznie pod numerem: +48 22/ 625 73 79 oraz +48 0/ 698-614-683.
5. Celem Kampanii jest wzrost świadomości w zakresie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.
6. Wszystkie aktualne informacje dotyczące Kampanii podawane są na stronie www.terazserce.pl .

II DEFINICJE

1. Akcja – jest jednodniowym wydarzeniem, w ramach którego przeprowadzane są bezpłatne badania serca
2. Harmonogram – określa daty realizacji poszczególnych Akcji. Jednocześnie Organizator zastrzega, iż podane miejsca oraz terminy Akcji mogą ulec zmianie. Terminy wiążące podawane są najdalej na 7 dni przed organizacją danej Akcji na stronie www.terazserce.pl
3. Koordynator Akcji – jest osobą wyznaczoną przez Organizatora do koordynowania danej Akcji i jest w pełni odpowiedzialny przed Organizatorem za sposób realizacji wydarzenia. Na miejscu Akcji osoba ta jest wyróżniona identyfikatorem „Koordynator”.
4. Uczestnik – osoba zarejestrowana podczas Akcji, tym samym uprawniona do skorzystania z badań.

III UCZESTNICTWO W AKCJI

1. Uczestnictwo w Akcji jest bezpłatne.
2. Akcja trwa w godzinach od 10:00 do 18:00 z półgodzinną przerwą obiadową dla personelu w połowie dnia. Dokładną godzinę przerwy obiadowej wyznacza Koordynator na miejscu akcji na co najmniej 1,5 godziny przed zarządzoną przerwą.
3. Warunkiem skorzystania z badań jest rejestracja, która odbywa się w dniu Akcji od godz. 10:00 rano przy pierwszym punkcie konsultacji. Do rejestracji wymagany jest dowód osobisty. Godzinę zamknięcia rejestracji wyznacza Koordynator, określając tę godzinę tak, aby każdy zarejestrowany mógł skorzystać ze wszystkich badań oraz konsultacji. W praktyce oznacza to, iż rejestracja może zostać zakończona przed godziną 18:00 tak, aby możliwe było zakończenie całej Akcji punktualnie o godzinie 18:00.
4. Uczestnik powinien w trakcie rejestracji wyrazić zgodę na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez Organizatora. Uczestnik zostaje poinformowany o istniejącym zagrożeniu oraz możliwych powikłaniach (z uwagi na niską inwazyjność badań najczęstszym powikłaniem jest siniak w miejscu ukłucia; u bardziej wrażliwych emocjonalnie pacjentów może się pojawić uczucie osłabienia a nawet omdlenie). W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia Uczestnik powinien wyrazić zgodę na podjęcie akcji reanimacyjnej oraz wezwanie pogotowia ratunkowego. W przypadku braku zgody na wezwanie karetki pogotowia uczestnik oświadcza pisemnie, iż na własną odpowiedzialność nie wyraża zgody na takie działanie.
5. W ramach Akcji Uczestnicy mogą skorzystać z szeregu badań: badania EKG, pomiaru ciśnienia krwi, badania poziomu cholesterolu, badania poziomu glukozy, obliczenia wskaźnika BMI oraz wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu krwi i nadwadze. Badania połączone są ze specjalistycznymi konsultacjami lekarzy oraz dietetyków.
6. Uczestników Akcji zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego, do podporządkowania się decyzjom Koordynatora w zakresie uczestnictwa w Akcji, jak również do pilnowania i przestrzegania kolejności w oczekiwaniu na badania.
7. Osoby nietrzeźwe oraz zachowujące się agresywnie mogą zostać niedopuszczone do rejestracji lub wykluczone z udziału w Akcji.
8. Uczestnicy Akcji mogą udzielić referencji oraz podzielić się opinią na temat Akcji. W takim wypadku, Koordynator powinien wydać Uczestnikowi stosowny formularz, z pomocą którego Uczestnik będzie mógł spisać opinię przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na wykorzystanie treści opinii przez Organizatora.
9. Podczas rejestracji oraz w czasie badań Uczestnik wypełnia osobową ankietę medyczną. Zgodnie z ustawą z 20.09.1997 r. o ochronie danych osobowych uczestnik zostaje poinformowany, iż administratorem danych jest Organizator. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji medycznej oraz statystyki, jednocześnie nie są udostępniane innym podmiotom. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
10. Uczestnik, który jest świadomym nosicielem wirusów typu: HIV, HCV i HBV lub innych chorób zakaźnych, winien uprzedzić o tym fakcie personel Akcji wykonujący poszczególne badania, w szczególności pobranie próbki krwi przez nakłucie palca.
11. Przebieg każdej Akcji jest utrwalany, rejestrowany i archiwizowany poprzez dokumentację zdjęciową oraz nagranie wideo. Materiał archiwalny jest własnością Organizatora, służy dokumentacji i promocji Akcji. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku oraz udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
     a. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
     b. Zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach.
     c. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
Ponadto wizerunek może być przekazywany podmiotom zaangażowanym w organizację Akcji: Partnerowi Strategicznemu, Gospodarzowi oraz Patronom Medialnym i innym mediom wspierającym nagłośnienie Akcji. Materiał jest publikowany na stronie www.terazserce.pl oraz może być publikowany na stronach podmiotów zaangażowanych w celach promocyjnych.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Akcji obowiązuje od stycznia do grudnia 2017 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do postanowień niniejszego regulaminu.